Regulamin przeprowadzania szkoleń językowych English o'clock

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Niniejszy Regulamin reguluje zasady prowadzenia kursów językowych online (przez komunikator Skype lub inny) lub w siedzibie klienta w ramach usług opisanych na stronie www.englishoclock.org świadczonych przez firmę English o’clock reprezentowaną przez Sylwię Wanowicz o numerze NIP 6831969161, REGON 368382723, dalej określaną jako „szkoła”.

 • Szkoła prowadzi indywidualne kursy języka angielskiego online w ramach świadczonych przez nią usług językowych jak i szkolenia językowe w siedzibach firm (PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).

 • Każdy uczeń korzystający z usług szkoły ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie nauki jest tożsame z jego akceptacją.

 • W ramach wykupionego przez ucznia kursu językowego, szkoła zobowiązuje się do realizacji zajęć.

 

ZAPISY NA LEKCJE

 

 • W celu rozpoczęcia nauki należy skontaktować sie ze szkołą za pomocą strony internetowej www.englishoclock.org lub telefonicznie, a przed rozpoczęciem kursu pisemnie (drogą elektroniczną) potwierdzić akceptację niniejszego Regulaminu oraz dokonać opłaty za kurs (minimum 1 lekcja) w czasie min. 48 h przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.

 • Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki, lecz mogą zostać dowolnie zmienione, jeżeli uczeń i nauczyciel wyrażają zgodę na proponowane zmiany.

 • Jednostka lekcyjna trwa 60 minut.

 

PŁATNOŚCI

 

 • Ceny za lekcje zależą od rodzaju kursu i ustalane są indywidulanie z uczestnikiem / klientem szkoły.

 • Uczeń otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty w postaci faktury.

 • Opłaty za lekcje należy uregulować z wyprzedzeniem minimum 48h przelewem na podane przez szkołę konto bankowe w Polsce lub przez PayPal (karty kredytowe lub bezpośredni przelew PayPal).

Płatność przelewem na rachunek bankowy English o’clock: Bank: BGŻ BNP Paribas

Nr rachunku: 53 1600 1462 1811 0258 3000 0001

 • W przypadku lekcji in-company (w siedzibach firm) zawierana jest umowa o świadczenie usług edukacyjnych i obowiązują sprecyzowane w niej, ustalone przez obie strony (szkołę oraz firmę) metody płatności.

 • Szkoła nie pobiera opłaty od kursanta za audyt językowy, pierwsze zajęcia próbne, ani żadne dodatkowe formy wsparcia merytorycznego dotyczące nauki języka angielskiego.


 

REALIZACJA ZAJĘĆ

 

 • Zajęcia mogą odbywać się za pośrednictwem dowolnego komunikatora - niekoniecznie Skype. W przypadku wyboru innego komunikatora niż Skype, uczeń i nauczyciel muszą wyrazić zgodę na użycie wybranej aplikacji. W obydwu przypadkach uczeń zobowiązany jest do sprawdzenia jakości połączenia oraz mikrofonu.

 • Przekładanie i odwoływanie lekcji powinno być zgłaszane minimum 24h przed umówionym terminem zajęć. Jeśli odwołanie zajęć nastąpi w czasie późniejszym, zajęcia te traktowane są jako odbyte, a uczeń pokrywa 100% ceny zajęć.

 • W celu prawidłowego uczestnictwa w lekcjach, kursant powinien mieć zapewnione przez siebie warunki techniczne

 • dostęp do internetu: 1 Mbit lub szybsze

 • słuchawki z mikrofonem

 

REZYGNACJA Z KURSU

 

 • Uczeń ma prawo do rezygnacji z kursu w dowolnym momencie jego trwania bez podania przyczyny i nie ponosi przy tym żadnych kosztów. W razie nadpłaty kursanta za lekcje, których nie zdoła w przyszlości wykorzystać, przysługuje mu prawo do zwrotu przez szkołę 100% kwoty za niewykorzystane lekcje, przelewem na wskazany przez niego nr rachunku bankowego.

 • Decyzję o rezygnacji z kursu można złożyć w formie wiadomości email przesłanej na adres: biuro.englishoclock@gmail.com.  Wypowiedzenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko kursanta, adres mailowy i oświadczenie o rezygnacji z zajęć.

PRAWA I OBOWIĄZKI SZKOŁY

 

 • Mając na uwadze ochronę dóbr kursantów jak i współpracowników szkoły, English o’clock zobowiązuje się spełniać postanowienia niniejszego Regulaminu z należytą starannością oraz zasadami etyki zawodowej.

 • Wypełniając swoje założenia, które dotyczą dostarczania swoim kursantom wysokiej jakości szkoleń, szkoła zapewnia lektorów o potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych.

 • Lektorzy szkoły zobowiązują się dostarczać kursantowi materiały dydaktyczne dostosowane do jego poziomu zaawansowania

 • Szkoła zapewnia kursantowi pomoc merytoryczną, a także metodyczną w trakcie trwania kursu, a przed jego rozpoczęciem zobowiązuje się do sprawdzenia poziomu językowego kandydata jak i zaproponowania i dostosowania planu nauki, który jest zgodny z jego preferencjami i realizowany w sposób indywidualny.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień Regulaminu kursów. Aktualny Regulamin kursu jest dostępny na stronie internetowej englishoclock.org

 • Żadne dane klientów szkoły nie zostaną udostępnione innym podmiotom w jakichkolwiek celach, z godnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

©2018 by English o'clock          Regulamin    

 English o'clock Sylwia Płoskonka

32-005 Niepołomice

ul. Pionierów 3a

NIP: 683 196 91 61 

Kontakt

mail: biuro.englishoclock@gmail.com

tel: (+48) 726 227 791